System emerytalny w Polsce

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

W nowym systemie emerytalnym składka na ubezpieczenia społeczne została podzielona na cztery odrębne składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń:

  • emerytalne
  • rentowe
  • w razie choroby i macierzyńswa (chorobowe)
  • z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe)

Nie każdy rodzaj ubezpieczeń jest obowiązkowy dla wszystkich grup zawodowych.

Składkę na ubezpiecznia emerytalne i rentowe finansują po połowie pracownik i pracodawca, z tym że część składki płaconej przez pracownika kierowana jest do wybranego przez niego funduszu emerytalnego.

Składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne nie są opłacane od całego przychodu. Roczna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie nie może być w danym roku kalendarzowym wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Od nadwyżki zarobków składki się nie płaci.

Emeytura należna z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia będzie wypłacana przez dwa różne organy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Zakłady Emerytalne